IMIIB

SYSTEM STYPENDIALNY
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego dla studentów kształcących się na kierunku zamawianym Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych w ramach projektu nr FSD-90/RMT 1/2011: „Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” (NANATRIM) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


W związku z przystąpieniem do projektu nr FSD-90/RMT 1/2011: „Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” (NANATRIM) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów kształcących się na kierunku zamawianym Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych w ramach projektu nr FSD-90/RMT 1/2011: „Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” (NANATRIM) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Treść regulaminu znajduje się tutaj
świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, że wszystkie podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym
 
© Instytut materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Programista: dr inż Rafał Honysz