Fizyka z elementami oddziaływań nanostrukturalnych (NiTPM, MP)
(Fizyka, NiTPM)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Fizyka z elementami oddziaływań nanostrukturalnych

NiTPM, FIZYKA, I stopien

Piątek N, godz. 8.15-9.45, sala 561
26 studentów

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Terminy wykładów: 14.10; 28.10; 25.11; 9.12; 23.12; 13.01; 23.01 (poniedziałek zamiast piątku)

Warunkiem zaliczenia jest:
Zaliczenie wszystkich sprawdzianów, które odbywają się na początku ćwiczeń rachunkowych i dotyczą zakresu materiału z każdego wykładu (w przypadku nieobecności lub nie zaliczenia należy poprawić w terminie jednego miesiąca w czasie konsultacji wyłącznie u wykładowcy) oraz zaliczenie kolokwium końcowego z wykładu.

Kolokwium z wykładu odbędzie się na ostatnim wykładzie (23.01.2016).
Terminy kolokwiów poprawkowych ustalane wyłącznie ze starostą roku.

Polecana literatura znajduje się w zakładce Literatura:

Odbędzie się 7 wykładów – ich terminy są podane na planie. Tam również znajdują się informacje dotyczące konsultacji. Konsultacje (wszystkich prowadzących zajęcia ustalane są na początku semestru, 1,5 tygodniowo, nie kolidują z godzinami zajęć studentów)

Tematy wykładów:
1. Fizyka i pomiary
2. Mechanika
3. Termodynamika
4. Ruch falowy
5. Elektryczność
6. Pola i siły
7. Teoria względności

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu